1. Information om FlexLimit-kontokredit

Kontokrediten FlexLimit lämnas av C Finance AB med bifirma FlexLimit, org. nr. 556708-4578 (nedan kallad "kreditgivaren"). Med kontokredit menas en fortlöpande rätt att utnyttja en kredit inom en viss kreditgräns. Kontokrediten kan beviljas en fysisk person som av kreditgivaren bedöms ha ekonomiska förutsättningar att fullgöra sina åtaganden enligt villkoren för kontokrediten (nedan kallad "kredittagaren"). För att kunna beviljas en kontokredit måste kredittagaren uppfylla följande grundkrav:

 • Vara minst 20 år gammal och ej äldre än 75 år
 • Vara folkbokförd i Sverige med fast adress för permanent boende
 • Inte ha skyddad identitet
 • Inte ha förvaltare enligt föräldrabalken
 • Inneha svenskt elektroniskt ID
 • Inneha eget konto i en svensk bank
 • Inneha registrerat, publikt (ej hemligt) mobiltelefonnummer
 • Inneha egen e-postadress

Kreditavtalet 

Kreditgivaren och kredittagaren ingår ett kreditavtal om kredittagaren beviljas en kontokredit. Kreditavtalet består av kredittagarens kreditansökan, kontokreditavtalet med dessa tillhörande allmänna villkor samt samtycke av gällande integritespolicy. Kreditavtalet ingås efter att kreditgivaren godkänt kreditansökan och kredittagaren skickat sin bekräftelse på att hen godkänner avtalet via SMS eller genom att logga in på vår hemsida. Kreditavtalet finns tillgängligt hos kreditgivaren och skickas också till kredittagaren via e-post. Det finns även tillgängligt för kredittagaren på kreditgivarens hemsida (www.flexlimit.se) genom inloggning.

Ytterligare information om kontokrediten finns i kreditgivarens SEKKI-blankett (Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation) som kredittagaren fått ta del av innan kreditavtalet ingåtts. Informationen skickas till kredittagaren via e-post och finns även tillgänglig för kredittagaren på kreditgivarens hemsida (www.flexlimit.se) genom inloggning.

Vid eventuella kampanjer eller erbjudanden hänvisar FlexLimit till Kreditavtalet, där det tydligt framgår gällande villkor för den godkända krediten.

Kreditavtalet gäller tillsvidare.

Vi ber kredittagaren observera att avtalet gäller en högkostnadskredit. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se.

2. Ansökningsprocessen och kreditavtal

Kreditansökan sker via kreditgivarens hemsida (www.flexlimit.se). Kredittagaren skall identifiera sig för kreditgivaren på ett sätt som uppfyller kraven för kundkännedom enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt kreditgivarens interna riktlinjer. Efter att dessa krav uppfyllts kommer kredittagaren att få en personlig PIN-kod som kredittagaren kan använda för inloggning för den fortsatta ansökningsprocessen och därefter om kredittagaren beviljas en kontokredit.

Kreditgivaren efterfrågar bland annat dessa uppgifter i ansökningsprocessen:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Personnummer
 • Gatuadress
 • Postnummer
 • Postort
 • Mobilnummer
 • E-postadress
 • Bankkonto
 • Uppgifter om hushållets ekonomi
 • Önskat förfallodatum i varje kalendermånad
 • Faktureringsmetod
 • Godkännande av reklamutskick 

Kredittagaren måste lämna samtliga uppgifter som efterfrågas för att kreditgivaren ska behandla kreditansökan. I vissa fall kan kredittagaren bli ombedd att lämna ytterligare uppgifter (t.ex. om sin identitet eller inkomst) till kreditgivaren innan kreditansökan kan behandlas.

Efter att kreditansökan har behandlats av kreditgivaren meddelas kredittagaren om kontokrediten kan beviljas eller inte. Om kreditgivaren meddelar kredittagaren att kontokrediten kan beviljas, ska kredittagaren därefter skriftligen meddela kreditgivaren att hen accepterar kreditavtalet. Om kreditavtalet inte skriftligen accepteras av kredittagaren, ingås inget kreditavtal.

Om kreditgivaren avslår kreditansökan och inte beviljar kontokrediten skall kreditgivaren informera kredittagaren om skälen till det. Detta gäller inte om kreditgivaren på grund av lag eller annan författning inte får lämna ut informationen. Om kreditgivaren avslår kreditansökan på grund av uppgifter som hämtats från en extern databas (t.ex. hos ett kreditupplysningsföretag) ska kredittagaren snarast underrättas om uppgifterna och vilken databas som använts.

3. Kreditgränser

Kontokrediten FlexLimit har fem olika kreditgränser: 3000 kronor, 5000 kronor, 10 000 kronor, 15 000 kronor och 20 000 kronor. Kredittagaren kan ansöka om vilken som helst av dessa kreditgränser.

Kreditgivaren kan vid sin prövning av kreditansökan bevilja en lägre kreditgräns än vad kredittagaren ansökt om. Kreditgivaren kan också bevilja en lägre kreditgräns än 3000 kronor genom att erbjuda en annan typ av kredit (Meddelandelån Sverige, www.meddelandelan.se). Kredittagaren har då möjlighet att antingen godkänna en lägre kreditgräns eller annan typ av kredit eller att avstå från att ingå ett kreditavtal med kreditgivaren.

4. Uttag och utnyttjande av kontokrediten

Efter att kredittagaren har godkänt kreditavtalet har kredittagaren möjlighet att göra uttag från sin kontokredit. Kreditbeloppet utbetalas av kreditgivaren till det av kredittagaren angivna bankkontot.

Utbetalning av kreditbeloppet sker omgående till konton i Nordea och Handelsbanken. Utbetalning till övriga banker genomförs så snabbt som respektive banks clearingsystem tillåter.

Kredittagaren får, med de begränsningar som anges i dessa villkor, fritt utnyttja kontokrediten upp till ett belopp som motsvarar den beviljade kreditgränsen. När kredittagaren gör ett uttag minskar kreditutrymmet med motsvarande belopp. Det lägsta beloppet för varje uttag är 500 kronor. Därutöver kan uttag göras med 1-kronors intervall (501 kronor, 605 kronor, 652 kronor o.s.v.).

Det av kredittagaren angivna bankkontot kan ändras genom att logga in på kreditgivarens hemsida (www.flexlimit.se). På kreditgivarens hemsida finns också ytterligare information och instruktioner för uttag och överföringar samt öppettider för uttag.

När kredittagaren gör en återbetalning med ett visst belopp ökar kreditutrymmet med den del av återbetalningen som avser kapitalskulden.

5. Återbetalning och ränta

Återbetalning

Den utnyttjade krediten ska återbetalas genom månatliga betalningar. Kredittagaren ska själv i sin kreditansökan välja förfallodatum, d.v.s. på vilket datum i varje månad som betalning senast ska ske (t.ex. den 25:e varje månad). Den förfallodag som väljs kan därefter inte ändras.

Minst 14 dagar innan varje förfallodag i månaden skickar kreditgivaren ett aktuellt kontoutdrag till kredittagaren. Kontoutdraget skickas till den adress som kredittagaren anger när hen ansöker om kontokrediten, antingen per traditionell post eller e-post. Vid betalning ska OCR-numret, som framgår av kontoutdraget, alltid anges.

Minsta belopp som kredittagaren är skyldig att betala till kreditgivaren varje månad beror på den kreditgräns som kredittagaren beviljats. Följande betalningar ska minst göras:

 • 3 000 kr 10 % av skulden eller minst 500 kr
 • 5 000 kr 10 % av skulden eller minst 500 kr
 • 10 000 kr 10 % av skulden eller minst 500 kr
 • 15 000 kr 10 % av skulden eller minst 500 kr
 • 20 000 kr 10 % av skulden eller minst 500 kr

Kredittagaren får betala ett högre belopp än minimibeloppet och göra fler avbetalningar om månaden.

Om den utestående skulden vid faktureringstidpunkten är lägre än 500 kr ska skulden betalas i sin helhet på förfallodagen. Den utestående skulden består av kapital, ränta och avgifter. Eventuella andra avgifter som är relaterade till krediten, t.ex. avgifter för betalningspåminnelser och förseningsavgifter, skall också betalas i sin helhet i samband återbetalningen.

Belopp som återbetalas skall först avräknas mot avgifter för krediten och andra avgifter, därefter ränta och sist kapitalbelopp. Om förfallodagen infaller på en lördag eller annan helgdag skall betalning vara kreditgivaren till handa senast nästkommande vardag.

Ränta

Ränta beräknas fram till och med dagen för kontoutdraget och därefter fram till och med slutbetalningsdagen.

De olika kreditgränserna har olika räntor:

 • 3000 kr månadsränta 3,25 %, effektiv årsränta 147,16 %
 • 5000 kr månadsränta 3,25 %, effektiv årsränta 98,80 %
 • 10 000 kr månadsränta 3,25 %, effektiv årsränta 71,31 %
 • 15 000 kr månadsränta 3,25 %, effektiv årsränta 62,86 %
 • 20 000 kr månadsränta 3,25 % effektiv årsränta 58,74 %

De effektiva årsräntorna är beräknade med den förutsättningen att kredittagaren från början utnyttjar kreditgränsen fullt ut samt återbetalar skulden genom månatliga betalningar, utan att därefter göra ytterligare uttag. Se nedan för vidare exempel på beräkningar.

Kreditgivaren förbehåller sig rätten att justera räntesatserna om det motiveras av kreditpolitiska beslut, ökade upplåningskostnader för kreditgivaren eller andra kostnadsökningar som kreditgivaren inte rimligtvis kunde förutse när kreditavtalet ingicks. Räntesatserna får också ändras i samband med en ändring av referensräntan som kreditgivaren inte har något inflytande över. Om så sker kommer kredittagaren meddelas om detta innan ränteändringen börjar gälla.

Exempel

Nedan finns fem exempel på det totala beloppet att betala för uttag av olika kreditbelopp upp till den beviljade kreditgränsen när återbetalning sker med jämna 30 dagars betalningstider från tidpunkten då uttaget gjordes. Observera att uträkningarna är uppskattningar, eftersom det exakta beloppet av räntan beror på tidpunkt för uttag från kreditkontot och den avtalade förfallodagen.

6. Numeriska exempel

Kreditgräns 3000 kr med 9 avbetalningar

Flexlimit kontokredit 3000 kr pristabell

 

Kreditgräns 5000 kr med 16 avbetalningar

Flexlimit kontokredit 5000 kr pristabell

 

Kreditgräns 10 000 kr med 26 avbetalningar

Flexlimit kontokredit 10000 kr pristabell

 

Kreditgräns 15 000 kr med 32 avbetalningar

Flexlimit kontokredit 15000 kr pristabell

 

Kreditgräns 20 000 kr med 36 avbetalningar

Flexlimit kontokredit 20000 kr pristabell


7. Avgifter, dröjsmålsränta och inkasso

Då kreditavtalet ingås, tillkommer en uppläggningsavgift på 380 kr. För varje kontoutdrag tillkommer en avi-avgift på 45 kr. Dessa avgifter är medräknade i tabellerna ovan. Vid utebliven betalning på förfallodagen skickar kreditgivaren regelmässigt en betalningspåminnelse. Om en betalningspåminnelse skickas till kredittagaren utgår en avgift för denna med 60 kronor till nästa kontoutdrag. Dröjsmålsränta på förfallna belopp debiteras med samma räntesats som kreditens vanliga ränta tills betalning sker.

Om betalning inte erläggs på förfallodagen kan kreditgivaren också välja att överlämna fordran för fortsatta kravåtgärder hos inkassobolag, varvid sedvanliga inkassokostnader tillkommer. Vid utebliven betalning efter betalningspåminnelser kan också kreditgivaren välja att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden eller väcka talan hos tingsrätten.

8. Kreditgivarens rättigheter att ställa in utnyttjandet av kontokrediten

Kreditgivaren har rätt att ställa in kredittagarens fortsatta rätt att utnyttja kontokrediten eller en del därav:

 1. Om kreditgivaren har anledning att tro att krediten används för andra ändamål än de som angetts i kreditansökan;
 2. Om det finns en ökad risk att kredittagaren inte kan fullgöra sina betalningsförpliktelser enligt detta kreditavtal;
 3. Om kredittagaren har ansökt om eller inlett skuldsanering eller en konkursansökan har lämnats in mot kredittagaren;
 4. Om kredittagaren underlåter att erlägga full betalning på förfallodagen;
 5. Om det finns uppsägningsrätt för kreditgivaren enligt punkt 11;
 6. Om kredittagaren får en betalningsanmärkning;
 7. Om kredittagaren bryter mot sina förpliktelser enligt andra avtal som ingåtts mellan kreditgivaren och kredittagaren;
 8. Om förvaltare utses för kredittagaren enligt föräldrabalken;
 9. Om kredittagaren avlider.

9. Uppsägning av kreditavtalet

Kredittagaren kan när som helst säga upp kreditavtalet med iakttagande av en uppsägningstid på en (1) månad. Kreditgivaren kan när som helst säga upp kreditavtalet med iakttagande av en uppsägningstid på två (2) månader. Om kredittagaren inte utnyttjat krediten får kreditgivaren säga upp kreditavtalet med omedelbar verkan.

Uppsägning från kreditgivarens sida ska ske skriftligen. Om uppsägning sker med omedelbar verkan på grund av att krediten inte utnyttjats ska kredittagaren innan hen förlorar rätten till kontokrediten underrättas om uppsägningen och skälen för den.

När kreditavtalet upphör att gälla har kredittagaren inte längre rätt att utnyttja kontokrediten. Utestående skuld (inklusive ränta och avgifter) ska återbetalas enligt villkoren i detta kreditavtal.

10. Inloggning till tjänsten

Kreditgivaren förser kredittagaren med en personlig PIN-kod som kan användas för att logga in till tjänsten på internet. Kreditgivaren möjliggör även inloggning till tjänsten via BankID-identifiering.

Efter inloggning har kredittagaren möjlighet att se över sina personliga uppgifter, göra uttag från kreditkontot, se över faktureringsuppgifter samt kontakta kreditgivaren.

Efter inloggning har kredittagaren möjlighet att se över sina personliga uppgifter, göra uttag från kreditkontot, se över faktureringsuppgifter samt kontakta kreditgivaren.

11. Förtidsuppsägning

Kreditgivaren har rätt att säga upp utestående skuld enligt kreditavtalet till betalning i förtid om någon av följande omständigheter uppfylls:

 1. Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalningen av ett belopp som överstiger tio (10) procent av den totala skulden.
 2. Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalningen av ett belopp som överstiger fem (5) procent av den totala skulden och dröjsmålet avser två eller flera delbetalningar som förfallit vid olika tidpunkter.
 3. Kredittagaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen.
 4. Det står klart att kredittagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandrar sig att betala sin skuld.

Vill kreditgivaren få betalt i förtid enligt punkterna 1–3 gäller en uppsägningstid av fyra veckor räknat från den tidpunkt då kreditgivaren skickar ett meddelande om uppsägning till kredittagaren eller uppsägningen utan sådan åtgärd kommer kredittagaren tillhanda. Har kreditgivaren krävt betalning i förtid enligt punkterna 1–3, är kredittagaren ändå inte skyldig att betala i förtid om hen före utgången av uppsägningstiden betalar vad som förfallit jämte dröjsmålsränta och kostnader. Detsamma gäller vid uppsägning enligt punkt 4 om kredittagaren genast eller inom medgiven uppsägningstid ställer godtagbar säkerhet för skulden.

12. Förtidsinlösen och ångerrätt

Förtidsinlösen

Kredittagaren har rätt att återbetala hela skulden innan den förfaller till betalning. Kredittagaren ska betala ränta och avgifter för hela den utnyttjande kredittiden. Återbetalning ska ske till det konto som kreditgivaren anvisat.

Ångerrätt

Kredittagaren har rätt att frånträda kreditavtalet (ångerrätt). Om kredittagaren vill använda sin ångerrätt och frånträda avtalet ska detta meddelas kreditgivaren inom 14 dagar från tidpunkten då kreditavtalet ingicks. Kredittagaren ska i sådant fall snarast, och senast inom 30 dagar efter att kredittagaren lämnade eller sände meddelande om att avtalet frånträds, betala tillbaka utnyttjat kreditbelopp samt avtalad ränta för krediten från det att kredittagaren fick tillgång till krediten till och med den dag det utnyttjade kreditbeloppet återbetalas till kreditgivaren.

Nyttjande av ångerrätten kan meddelas på valfritt sätt men gärna via e-post eller brev. Vid utnyttjande av ångerrätten behöver kreditgivaren följande uppgifter:

 • Kredittagarens namn och personnummer
 • Beviljad kreditgräns
 • Upplysning om utnyttjande av ångerrätt
 • Datum
 • Kredittagarens underskrift (om meddelandet sänds med brev)

Skriftligt meddelande om ångerrätten ska skickas till adress: C Finance AB / FlexLimit, Johannesfredsvägen 11, 168 69 Bromma eller per e-post till kundtjanst@flexlimit.se Om ångerrätten utnyttjas har kredittagaren rätt att få erlagda avgifter återbetalda i den utsträckning som följer 24 §, första stycket konsumentkreditlagen (2018:1322). Övriga kontaktuppgifter finns under punkten Kontaktuppgifter samt på hemsidan.

13. Adressändring, meddelanden

Kredittagaren är skyldig att omedelbart underrätta kreditgivaren om ändring av adress, telefonnummer, e-postadress och andra kontaktuppgifter. Likaså är kredittagaren skyldig att omedelbart underrätta kreditgivaren om förändringar i sin ekonomiska situation.

Meddelande som kreditgivaren sänder med brev till kredittagaren ska anses ha nått kredittagaren senast 7 dagar efter avsändandet om meddelandet sänts till folkbokföringsadressen eller den adress som kredittagaren senast meddelat till kreditgivaren. Meddelande som kreditgivaren sänder via e-post eller SMS ska anses ha nått kredittagaren omedelbart om det sänts till av kredittagaren senast anmälda e-postadress eller mobiltelefonnummer.

14. Överlåtelse

Kreditgivaren har rätt att helt eller delvis överlåta eller pantsätta sin fordran och andra rättigheter eller skyldigheter enligt detta kreditavtal till tredje part.

15. Ansvarsbegränsning

Kreditgivaren är inte ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan omständighet utanför kreditgivarens kontroll (t.ex. brister i tjänster som levereras av tredje part). Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om kreditgivaren är föremål för eller vidtar en sådan åtgärd.

Skada som uppkommit i andra fall, direkt eller indirekt, ska inte ersättas av kreditgivaren om den varit normalt aktsam.

Föreligger hinder för kreditgivaren att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd till följd av någon omständighet som anges ovan får åtgärden utan ansvar för kreditgivaren skjutas upp till dess hindret har upphört. Om kreditgivaren till följd av omständighet som anges ovan är förhindrad att ta emot betalning har kreditgivaren under den tid vilket hindret förelegat rätt till ränta enligt de villkor som gällde på förfallodagen.

16. Ändring av avtalsvillkoren

Kreditgivaren har rätt att ändra kreditvillkoren genom att på förhand meddela ändringen skriftligen till kredittagaren, förutsatt att ändringen inte ökar kredittagarens skyldigheter eller minskar kredittagarens rättigheter, såvida inte ändringen beror på en lag eller annan författning eller ett myndighetsbeslut. Ändring av avtalsvillkoren ska meddelas minst 90 dagar innan villkorsändringen träder i kraft. Om kredittagaren motsätter sig ändringen av villkoren har hen rätt att säga upp avtalet i enlighet med punkt 9.

17. Hantering av personuppgifter

Kreditgivaren hanterar dina personuppgifter i enlighet med aktuell lagstiftning. För vidare information avseende hur dina personuppgifter behandlas se bilaga 1 - integritetspolicy och även vid inloggning på Mina sidor.

18. Tillsyn

Konsumentverket är tillsynsmyndighet och övervakar att kreditgivaren följer marknadsföringslagen (2008:486), konsumentkreditlagen (2018:1322) samt lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden.

Konsumentverket

Box 48

651 02 Karlstad

Telefonnummer: 0771-42 33 00

Kreditgivaren är registrerad i Finansinspektionens register som finansiellt institut.

Finansinspektionen

Box 7821

103 97 Stockholm

Telefonnummer: 08-408 980 00

19. Övrigt och tvist

Marknadsföringen av kontokrediten FlexLimit följer svenska regler om marknadsföring. Svensk lag tillämpas på detta kreditavtal. All kommunikation sker på svenska. Kredittagaren kan vid klagomål vad gäller kontokrediten vända sig till kreditgivarens kundtjänst via: kundtjanst@flexlimit.se.

Vid rättsliga tvister som rör detta kreditavtal och där överenskommelse inte kan nås mellan parterna, kan kredittagaren vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (se adress nedan) eller väcka talan hos tingsrätten. Kredittagaren får väcka talan antingen vid Stockholms tingsrätt eller vid den domstol som är laga domstol i den ort där kredittagaren har sitt hemvist. Om talan väcks av kreditgivaren ska tvisten avgöras av behörig domstol i kredittagarens hemvistort. Kreditgivaren kan också för att driva in en fordran ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden.

Allmänna reklamationsnämnden

Box 174

101 23 Stockholm

Telefon 08 - 508 860 00

www.arn.se

20. Kontaktuppgifter

C Finance AB / FlexLimit
Org.nr 556708-4578
Johannesfredsvägen 11
168 69 Bromma
Telefonnummer: 08-446 811 56 
E-post: kundtjanst@flexlimit.se
Hemsida: www.flexlimit.se

Dessa allmänna kreditvillkor har uppdaterats senast 2020-03-18


Ansök kontokredit Välj kreditgräns

Ansök nu!

Representativt exempel:

Utnyttjad kredit om 10 000 kr i 12 månader, totalt belopp att återbetala 13 522 kr. Räntekostnad 2 602 kr, övriga kostnader 920 kr ger ett genomsnitt om ca 1 127 kr per månad. Det sammanlagda beloppet och räntan är uträknade utifrån att ett uttag gjorts om 10 000 kr och återbetalats på 12 månader. Nominell årsränta 39% + gällande referensränta samt effektiv årsränta 79,38 %. (Senast uppdaterat: 2024-01-30)

Representativt exempel:

Utnyttjad kredit om 10 000 kr i 12 månader, totalt belopp att återbetala 13 522 kr. Räntekostnad 2 602 kr, övriga kostnader 920 kr ger ett genomsnitt om ca 1 127 kr per månad. Det sammanlagda beloppet och räntan är uträknade utifrån att ett uttag gjorts om 10 000 kr och återbetalats på 12 månader. Nominell årsränta 39% + gällande referensränta samt effektiv årsränta 79,38 %. (Senast uppdaterat: 2024-01-30)

Representativt exempel:

Utnyttjad kredit om 10 000 kr i 12 månader, totalt belopp att återbetala 13 522 kr. Räntekostnad 2 602 kr, övriga kostnader 920 kr ger ett genomsnitt om ca 1 127 kr per månad. Det sammanlagda beloppet och räntan är uträknade utifrån att ett uttag gjorts om 10 000 kr och återbetalats på 12 månader. Nominell årsränta 39% + gällande referensränta samt effektiv årsränta 79,38 %. (Senast uppdaterat: 2024-01-30)

Representativt exempel:

Utnyttjad kredit om 10 000 kr i 12 månader, totalt belopp att återbetala 13 522 kr. Räntekostnad 2 602 kr, övriga kostnader 920 kr ger ett genomsnitt om ca 1 127 kr per månad. Det sammanlagda beloppet och räntan är uträknade utifrån att ett uttag gjorts om 10 000 kr och återbetalats på 12 månader. Nominell årsränta 39% + gällande referensränta samt effektiv årsränta 79,38 %. (Senast uppdaterat: 2024-01-30)

Det här är en högkostnadskredit
Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på hallåkonsument.se