FlexLimits integritetspolicy

Gäller från och med 2018-05-24

Din integritet är viktig för oss på C Finance AB (”C Finance”). Därför har vi på C Finance upprättat en integritetspolicy som beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter. Integritetspolicyn beskriver även vilka rättigheter du har gentemot oss och hur du kan utöva dem.

Vid frågor avseende integritet, dataskydd eller personuppgifter, vänligen skicka e-post till info@cfinance.se.

FlexLimits integritetspolicy

Om C Finance

C Finance erbjuder krediter till kunder inom Sverige genom bifirmorna FlexLimit och Meddelandelån Sverige.

Vi på C Finance förbinder oss genom denna integritetspolicy att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer.

Om vår behandling av personuppgifter

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information som kan hänföras till dig som person. Med detta menar vi bl.a. ditt namn, din hemadress, ditt telefonnummer, e-postadress, kontouppgifter, cookies m.m. En personuppgift är alltså varje uppgift som någon direkt eller indirekt kan identifiera dig med.

De personuppgifter som vi behandlar är namn, personnummer, e-postadress, bostadsadress, telefonnummer, inkomst, information om hushållet, kontouppgifter, samt i vissa fall övrig information som du delat med dig.

Vad är en behandling av personuppgifter?

Med behandling av personuppgifter menar vi i denna Integritetspolicy allt som vi gör med dina personuppgifter. Detta innebär bland annat att vi samlar in informationen, registrerar den i våra system, utbetalning av lån m.m., men även att vi lagrar/arkiverar och gallrar i informationen.

Vilka personer berörs?

C Finance behandlar personuppgifter om Låntagare.

Hur samlar vi in dina personuppgifter?

I huvudsak samlar vi in uppgifter direkt från dig.

I vissa fall samlar vi in informationen från externa parter. Vi inhämtar uppgifter från SafeNode AB och Instantor AB.

Varför behandlar vi personuppgifter?

Orsaken till att vi behandlar personuppgifter om dig är framförallt för att fullgöra låneavtalet med dig samt för att fullgöra en för C Finance rättslig förpliktelse.

Dina personuppgifter kan komma att behandlas för att förbättra C Finance men även till för marknadsföringssyfte, förutsatt att du givit ditt samtycke för detta.

C Finance behandlar dina personuppgifter för automatiskt beslutfattande. Detta gör vi för att snabbt och säkert besluta samt leverera rätt låneprodukt.

Varför är behandlingen nödvändig?

Vi har identifierat en laglig grund för alla behandlingar vi utför. Vi behandlar personuppgifter i följande fall:

 • Samtycke – då du samtyckt till behandlingen (du kan alltid återkalla ett givet samtycke).
 • Avtal – för att fullgöra ett avtal som du har ingått med oss.
 • Rättslig förpliktelse – Konsumentkreditlagen, bokföringslagen och penningtvättslagen ställer i vissa fall krav på oss att behandla personuppgifter. I dessa fall behandlar vi personuppgifter då det finns legala krav på oss att göra så.
 • Intresseavvägning – I vissa situationer har vi gjort en intresseavvägning av behandlingen av personuppgifter då vi har bedömt att vårt intresse av behandlingen av personuppgifterna väger tyngre än ditt integritetsintresse.

Vem/vilka delar vi dina personuppgifter med?

Vi på C Finance är restriktiva i att dela dina personuppgifter till externa parter. Inom C Finance-koncernen delar vi dock informationen i de fall det bedöms nödvändigt.

Dina personuppgifter kan komma att överlåtas till tredje part då berättigade myndigheter så kräver samt till den tredje part som handlägger kreditupplysning samt fakturerings- och indrivningsärenden. Självklart behandlas dina personuppgifter konfidentiellt. Tillsammans med vår partner Ve samlar vi in personuppgifter från dig som kan komma att användas för marknadsföringsändmål i enlighet med vad som närmare anges i vår, respektive i Ve:s integritetspolicy.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Hur länge vi behåller personuppgifter varierar mellan de olika behandlingarna. Vi behåller inte personuppgifterna längre än vad som är nödvändigt för respektive behandling. Lagringstiden baseras i flertalet fall på lagstadgade lagringstider. Nedan följer hur länge vi sparar dina personuppgifter för:

 • Fakturerings- och betalningsändamål, som en del av bokföringsunderlag sparar vi dina personuppgifter i sju (7) år efter det att underlaget skapades.
 • Direktmarkandsföringsändamål. Vi sparar dina personuppgifter i 12 månader efter det att avtalsförhållandet har upphört.
 • Penningtvättsändamål. Vi sparar dina personuppgifter i fem (5) år efter att transaktionen har skett.
 • Att fullgöra skyldighet enligt lag eller annan författning, myndighetsföreskrift, beslut, begäran eller riktlinjer sparar vi dina personuppgifter så länge som i lagen anges.

Säkerhet

Vi är måna om att information om dig inte sprids till obehöriga och jobbar därför kontinuerligt med säkerhet. Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bl.a. förlust och obehörig åtkomst.

Dina rättigheter gentemot oss

Behandling av personuppgifter ska alltid ske enligt gällande lag. Den lag som gäller är den så kallade dataskyddsförordningen, en europeisk förordning som gäller inom hela EU. Dataskyddsreformen ger dig följande rättigheter:

Rätt till information. Du har rätt att få information om när dina personuppgifter behandlas. Du ska få denna information både när uppgifterna samlas in och om du begär det. Vi tillhandahåller denna information kostnadsfritt vid begäran.

Rätt till rättelse. Vi vill självklart att den information vi har om dig är korrekt. Om någon uppgift blivit felaktig har du rätt att få felaktig eller icke-komplett information om dig korrigerad.

Rätt att bli raderad. I flertalet fall baserar vi våra behandlingar på tvingande regler i lag. Rätten att radera information är därför något begränsad.

I följande fall har du rätt att få information om dig raderad:

 • Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka vi samlat in dem eller på annat sätt behandlats.
 • Om du återkallar ett samtycke som du gett oss och behandlingen enbart grundar sig på detta samtycke.
 • Om vår grund för behandlingen är en intresseavvägning och du invänder mot denna behandling och dina skäl väger tyngre än de skäl vi har för behandlingen.
 • Om vi behandlar personuppgifterna på något olagligt sätt.
 • Om lag eller annan författning kräver att vi raderar personuppgifterna.

Rätt till begränsning av behandling. Du har rätt att i vissa fall kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas för att i framtiden endast behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätt att göra invändningar. Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Du kan t ex alltid invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring. Vid en sådan invändning har vi ingen rätt att skicka ut direkt marknadsföring till dig.

Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att be oss tillhandahålla den information vi har om dig i ett strukturerat maskinläsbart format och få denna information överförd till en annan personuppgiftsansvarig. För att detta ska vara möjligt ska behandlingen grunda sig på ett samtycke från dig eller på avtal, alternativt att behandlingen är automatiserad.

Kontaktuppgifter

Vi på C Finance ansvarar för de behandlingar vi gör, d.v.s. vi är personuppgiftsansvariga och ansvarar för att följa dataskyddsförordningen.

Om du har några frågor om vårt arbete med dina personuppgifter, eller om du vill få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, personuppgifter rättade eller raderade ber vi dig att kontakta oss genom att skicka e-post till info@cfinance.se.

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten.